Son Yazılar

Dr. İsam el-İmad: Selefiliğe 100 soru (13)

Medya Şafak 3.05.2017 10:10 EHL-İ BEYT OKULU
Eğer Ebu Davud henüz Muhammed bin Hasan el-Askeri (a.s.) doğmadan önce Mehdi'nin 12'inci İmam olduğunu yazabiliyorsa, Ebu Davud'un sözleri Mehdi (a.s) konusunu gözden geçirmemizi gerektirmiyor mu? Mehdi'nin (a.s.) 12'inci İmam oluşu hadisler ile sabitken ve Muhammed el-Askeri 12'inci İmam iken, hala çıkıp İmam Mehdi'nin var olmadığını savunmak taassup değil midir?

 

 

 

Nasrtv.com

 

 

1968'de Yemen'de dünyaya gelen İsam el-İmad, Suudi Arabistan üniversitelerinde tahsil görmüş ve Bin Baz gibi önde gelen Selefi ulemasından ders almış bir Vahhabi âlimi iken, Şia ile tanışmasının ardından bu mezhebe geçmişti. 1989 yılından beri Kum'da tahsilini sürdüren Dr. İsam el-İmad pek çok kitap kaleme almış önemli bir muhakkiktir.

 

Medya Şafak olarak, Nasr TV'de yayınlanmış olan "Selefiliğe 100 Soru" programlarının tam çevirisini sırayla sunuyoruz.

 

 

 

42. mesele: Vehhabilikten Şiiliğe geçen Yahudi tanıdığım

 

 

İmam Mehdi (a.s.) meselesi hakkındaki Menhec Sahih fi Hivar (Diyalogta Doğru Yöntem) adlı kitapta ve Selefi kardeşlerime yaptığım sunumlarda her zaman bir şeyi dile getirdim. İmam Mehdi'nin (a.s.) imametini bize gösteren delillerin ilk aşaması, Tevrat ve İncil araştırıldığında ortaya çıkıyor. Bunu İbn Teymiyye'nin sözlerini referans alarak söylüyoruz. İbn Teymiyye, Tevrat, İncil ve semavi kitapları mütalaa etmiş ve haklarında tartışmamalarda bulunmuş. Bu bağlamda 12 İmam meselesini kitaplarında şöyle nakletmiş: "Buhari ve Müslim'deki hadislerde bahsi geçen 12 İmam, Tevrat ve İncil'de yer alan 12 İmam ile aynıdır. Tevrat'ta yazılanlar, Mehdi ve 12 İmam inancını destekliyor."

 

İkinci aşamada ise dikkatimizi çeken husus yine İbn Teymiyye'nin açıklamaları oluyor. İbn Teymiyye, İslam ile şereflenen Yahudilerin, kendi kitaplarında geçen 12 İmam'ın sonuncusunun Muhammed bin Hasan el-Askeri ile aynı vasıfları taşıdığını söylediklerine dikkat çekiyor. Bu bağlamda, Vehhabilikten İsna Aşeriyye (12 İmam) mezhebine geçtikten sonra yaşadığım bir hadiseyi anlatmak istiyorum. Ehl-i Beyt mezhebini araştırmaya başladığım günlerde, Yahudilikten İslam'a geçen bir Müslüman ile karşılaştım.

 

Bu kişi, önce Vehhabi oluyor, ardından 12 İmam mezhebine geçiyor. Ona, Vehhabiliği bırakıp Ehl-i Beyt mezhebine geçmesinin sebebini sorduğumda, "Bizim kitaplarımızda 12 İmam hakkında yazılan şeyleri, Ehl-i Beyt mezhebinde buldum. Bu mezhebin son İmamı olan Muhammed bin Hasan el-Askeri'nin vasıfları, bizim kitaplarımızda yer alan 12 İmamın sonuncusunun vasıfları ile aynı idi" cevabını verdi. Ona bu anlattıklarının, İbn Teymiyye'nin "Yahudiler önce Ehl-i Sünnet mezhebine, sonra Ehl-i Beyt mezhebine geçiyor" sözünü yüz yıllar sonra teyit ettiğini söyledim.

 

Ben tüm Müslüman kardeşlerimden, modern çağda İslam ile Şereflenen Yahudi kardeşimizin, birkaç yıl sonra Ehl-i Sünnet mezhebinden 12 İmam mezhebine geçmesi hadisesini iyi düşünerek, bu konuyu incelemelerini istiyorum.

 

 

43. mesele: İbn Cevzi Şii miydi?

 

Bana kalırsa Mehdi (a.s.) konusu Vehhabilerin kötüleyerek itibarsızlaştırmaya çalıştığı en mühim meseledir. Yıllar önce ben de Mehdi (a.s.) konusunu karalamaya çalışan Vehhabilerden biriydim. Bu deneyimlerimi İmam Muhammed bin Hasan el-Askeri (a.s.) Meselesindeki Tecrübelerim adı altında kitaplaştırdım. Bu tecrübelerimi insanlara ulaştırmayı kendime bir vazife bildim. Adından da anlaşıldığı üzere, kitapta İmam Mehdi'nin gaybeti hakkındaki gerçekleri Vehhabilere sunmanın doğru metodunu açıkladım.

 

Yıllar önce basılan bu kitapta anlattıklarım gerçekten hayati meselelerdir. Burada zikrettiğim meseleleri araştırmalarını kardeşlerimden rica ediyorum. Kitapta açıklamaya çalıştığım önemli noktalardan biri, İmam Sıbt ibn Cevzi'nin Mehdi (a.s.) konusundaki hakikati ortaya koyması oldu. İbn Cevzi bu konuda adeta bir bomba patlatmıştır. Çünkü o İbn Teymiyye ve İmam Zehebi'den de öne geçti. Tevrat, İncil ve bu kitaplar hakkındaki açıklamaları incelediği vakit hayretler içinde kaldı. Çünkü bu kitaplarda, 12 İmamın sonuncusu olan Muhammed bin Hasan el-Askeri hakkında tanımlamalar olduğunu fark etti. Tevrat ve İncil'de yer alan 12'inci İmamın, Muhammed bin Hasan el-Askeri ile aynı şekilde açıklandığını gördü.

 

Vehhabi kardeşlerimiz bu konuda hata ediyor ve İbn Cevzi'nin Şia mezhebine geçtiğini söylüyorlar. Ancak bu asılsız bir iddiadır, bana kalırsa o dönemde Caferi mezhebinin ne olduğunu dahi bilmiyordu.

 

Mevcut gerçekler Buhari, Müslim ve Ebu Davud'da yer alan Mehdi'nin, Muhammed bin Hasan el-Askeri olduğu hakikatini ortaya koyuyor. Selefi kardeşlerime bu gerçekleri keşfedebilmeleri için İmam Sıbt ibn Cevzi'nin Tezkiretu'l-Havas kitabını okumalarını tavsiye ediyorum. Çünkü bu kitapta kurtuluş var. Vehhabilerin bu kitabı yasaklamalarına da hayret ediyorum! Çünkü eğer onların iddia ettiği gibi Mehdi (a.s.) inancının hurafe olduğu gerçek ise, bu konunun açığa kavuşmasından niçin korkuyorlar?

 

 

44. mesele: Ebu Davud, Hz. Mehdi 12. İmamdır diyor

 

 

Burada gaybet konusu hakkında söylemek istediğim bir şey var, gaybet konusunun mevzu (uydurulmuş) olma ihtimali yok. Zira sahih hadisin alametlerinden biri, gerçekleşen olaylar ile tahakkuk etmesidir. Çünkü sahih olmayan hadis, dıştaki olaylar ile desteklenmez, aksine yalanlanır.

 

Kutub-i Sitte yazarlarından olan İbn Davud hakkında ilginç bir ayrıntı arz edeceğim. 12'inci İmam olan Muhammed bin Hasan el-Askeri (a.s.) henüz doğmadan uzun yıllar önce dünyaya gelen Ebu Davud, İmam Mehdi hakkında kitap yazmıştır. Ehl-i Sünnet imamlarından olan Ebu Davud es-Sicistâni için "Yeryüzünde Ebu Davud es-Sicistâni'nin kitabından daha sahih bir kitap yoktur" ifadesi kullanılıyor. Ebu Davud "Mehdi" kitabında 12 İmam hadisini zikrediyor. Burada dikkat çekmek istediğim şey şudur; Ebu Davud, Muhammed bin Hasan el-Askeri (a.s.) henüz doğmadan önce niçin Mehdi kitabını yazmaya gerek duydu?

 

Bu birçok insanı araştırmaya teşvik edecek bir konudur. Bir diğer önemli nokta ise, İmam Ebu Davud'un 12 İmamın (a.s.) sonuncusunun Hz. Mehdi olduğuna inanıyorken, Selefilerin bunu anlamlandıramıyor oluşudur. Ancak sahih nebevi hadis, 12 İmamın sonuncusunun İmam Mehdi (a.s.) olduğunu açıklıyor. Eğer Ebu Davud henüz Muhammed bin Hasan el-Askeri (a.s.) doğmadan önce Mehdi'nin 12'inci İmam olduğunu yazabiliyorsa, Ebu Davud'un sözleri Mehdi (a.s) konusunu gözden geçirmemizi gerektirmiyor mu? Mehdi'nin (a.s.) 12'inci İmam oluşu hadisler ile sabitken ve Muhammed el-Askeri 12'inci İmam iken, hala çıkıp İmam Mehdi'nin var olmadığını savunmak taassup değil midir? Mümin bir insan, gerçeği araştırmak zorunda değil midir?

 

Elbette burada tüm konuları açıklama imkânım yok, ancak İmam Muhammed bin Hasan el-Askeri (a.s) Meselesindeki Tecrübelerim adlı kitabımda pek çok hakikati açıklama fırsatı buldum. Bu bilgilere ulaşma imkânı olan Selefi kardeşlerimin İmam Mehdi (a.s.) konusunda hakikati bulacaklarına inanıyorum.

 

 

 

Çeviri: Merve Soydaş

 

 

www.medyasafak.net

Diğer haberler